چند عکس از جیسو عضو بلک پینک در ادامه مطلب....

jisoo 2 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

jisoo 3 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

jisoo 15 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

jisoo 14 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

jisoo 16 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

jisoo 26 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

jisoo 4 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

jisoo 7 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس