چند عکس از رزی بلک پینک در ادامه مطلب....

rose 9 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

rose 6 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

rose 12 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

rose 10 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

rose 19 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

rose 18 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

rose 16 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

rose 21 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس

 

rose 24 - بیوگرافی گروه بلک پینک blackpink | لیسا جنی جیسو رزی + عکس